Sindikat Kliničnega
centra Ljubljana

Zaloška 2

1525 Ljubljana

01 522 53 78 01 522 25 37

Zbirka predpisov

Akti Sindikata Kliničnega centra Ljubljana

Pravilniki zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Zakoni in kolektivne pogodbe

Zakoni

 

 

Interventni zakoni

 

 

Kolektivne pogodbe

 Solidarnostna pomoč

Delavcu pripada solidarnostna pomoč

  • V primeru daljše bolniške odsotnosti, če je le - ta trajala tri mesece ali več, pod pogojem, da ni bila prekinjena.
  • V primeru smrti delavca pripada solidarnostna pomoč njegovi družini. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o smrti (mrliški list, uradna objava, ...) in podatke o prejemniku solidarnostne pomoči (družinskemu članu).
  • V primeru smrti ožjega družinskega člana, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o smrti (npr. mrliški list). Če pa gre za primer smrti enega od staršev, lahko delavec uveljavlja solidarnostno pomoč v primeru, da je le ta z njim živel v skupnem gospodinjstvu in ga je preživljal. Kot dokazilo za te navedbe delavec priloži: dokazila o smrti, potrdilo o skupnem gospodinjstvu in izjavo, da je pokojnika (mater, očeta) preživljal.
  • Za uveljavitev solidarnostne pomoči ob nastanku težje invalidnosti, je potrebno vlogi priložiti odločbo SPIZ, ki dokazuje nastanek invalidnosti.
  • V primeru, da je delavca prizadejal požar ali elementarna nesreča, mora le-ta vlogi priložiti ustrezen zapisnik, ugotovitev gasilcev, civilne zaščite oziroma kakšen drug dokument, ki ustreza kot podlaga za dokazovanje resničnosti dogodka.

Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 eur. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

Sindikat vloži zahtevek za svoje člane za izplačilo 20 % višje solidarnostne pomoči, katerega osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ni (ne bi) presegala 130 odstotkov minimalne plače.

V primeru, da želite dodatna pojasnila se oglasite v času uradnih ur v pisarni sindikata ali pa nas pokličite. 

Telefon: +386-1-522-51-91