Solidarnostna pomoč

Solidarnostna pomoč

SOLIDARNOSTNA POMOČ S STRANI SINDIKATA KC!

Član Sindikata KC, ki prosi za solidarnostno pomoč predloži vlogo IO SKC na predpisanem obrazcu. Vlogi
morajo biti priložena dokazila, iz katerih je mogoče objektivno ugotoviti, da prosilec izpolnjuje pogoje
za dodelitev pomoči (Seznam dokazil je naveden v Obrazcu za dodelitev solidarnostne pomoči).

IO SKC vse vloge prejete do 5. v mesecu obravnava v tekočem mesecu. IO SKC o rešeni vlogi obvesti prosilca v roku 30 dni. O pritožbah zoper odločitev IO SKC odloča Nadzorni odbor SKC. Odločitev NO Sindikata KC je dokončna in nanjo ni možen ugovor.

Višina dodeljene solidarnostne pomoči je praviloma odvisna od socialnih razmer prosilca, števila prosilcev, ter obsega razpoložljivih sredstev. Solidarnostna pomoč ne sme presegati višine povprečnega
osebnega dohodka, izplačanega v preteklem tromesečju v Republiki Sloveniji.

Solidarnostna pomoč brez vračila se v primerih iz drugega odstavka 17. člena Pravilnika izplačuje praviloma v naslednji višini:

• ob smrti ožjega družinskega člana ali člana sindikata (očeta, mame, otroka, zakonskega ali zunaj zakonskega partnerja) 150 EUR,
• v primeru hude bolezni (pod pojmom huda bolezen se razume bolezensko stanje, ki bistveno ogroža življenje člana) do 400 EUR enkrat za posamezno hudo bolezen.
• v primeru naravne oz. elementarne nesreče (naravne poplave, požar, potres, toča, zemeljski in snežni plaz) do 400 EUR.

V primeru elementarne in druge naravne nesreče, ki huje prizadene stanovanjski objekt upravičenca (potres, poplava, zemeljski in snežni plaz, toča) se pridobi uradna ocena posebne občinske ali republiške komisije ali cenilca. V določenih primerih npr. požar, se lahko pridobi in posreduje tudi zapis policije in
gasilcev.

Posameznemu prosilcu se lahko v tekočem letu solidarnostna pomoč dodeli le enkrat. Izjemoma je
možno v istem letu solidarnostno pomoč dodeliti večkrat, o čem na predlog IO SKC odloča predsedstvo
Sindikata KC.

Če IO SKC tako oceni, lahko odobreno solidarnostno pomoč dodeli v več obrokih, lahko tudi v nedenarni obliki (poravnava računov, vrednostni boni ipd.).

Solidarnostno pomoč se odobri tudi članom družine umrlega člana sindikata, ki izpolnijo ustrezen obrazec.

 

VLOGA ZA DODELITEV SOLIDARNOSTNE POMOČI

 

SOLIDARNOSTNA POMOČ S STRANI DELODAJALCA!

Delavcu pripada solidarnostna pomoč;

  • V primeru daljše bolniške odsotnosti, če je le – ta trajala tri mesece ali več, pod pogojem, da ni bila prekinjena.
  • V primeru smrti delavca pripada solidarnostna pomoč njegovi družini. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o smrti (mrliški list, uradna objava, …) in podatke o prejemniku solidarnostne pomoči (družinskemu članu).
  • V primeru smrti ožjega družinskega člana, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o smrti (npr. mrliški list). Če pa gre za primer smrti enega od staršev, lahko delavec uveljavlja solidarnostno pomoč v primeru, da je le ta z njim živel v skupnem gospodinjstvu in ga je preživljal. Kot dokazilo za te navedbe delavec priloži: dokazila o smrti, potrdilo o skupnem gospodinjstvu in izjavo, da je pokojnika (mater, očeta) preživljal.
  • Za uveljavitev solidarnostne pomoči ob nastanku težje invalidnosti, je potrebno vlogi priložiti odločbo SPIZ, ki dokazuje nastanek invalidnosti.
  • V primeru, da je delavca prizadejal požar ali elementarna nesreča, mora le-ta vlogi priložiti ustrezen zapisnik, ugotovitev gasilcev, civilne zaščite oziroma kakšen drug dokument, ki ustreza kot podlaga za dokazovanje resničnosti dogodka.

Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 eur. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

Sindikat vloži zahtevek za svoje člane za izplačilo 20 % višje solidarnostne pomoči, katerega osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ni (ne bi) presegala 140 odstotkov minimalne plače

Jubilejna nagrada

Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,

– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,

– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov,

– za 40 let delovne dobe 577,51 eurov,

pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

 

V primeru, da želite dodatna pojasnila se oglasite v času uradnih ur v pisarni sindikata ali pa nas pokličite. 

Telefon: +386-1-522-51-91

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana