IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z ODLOČITVIJO VRHOVNEGA SODIŠČA V ZVEZI Z VRAČANJEM PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM smo že vse od leta 2008 opozarjali na nevzdržnost in nepravičnost zakonske ureditve na področju plač v javnem sektorju, ki naj bi po nekaterih stališčih terjala od zaposlenih, da vrnejo domnevno preveč izplačane plače. Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor in tudi delovna in socialna sodišča, vključno z Višjim delovnim in socialnim sodiščem se niso postavili na stran zaposlenih kot pogodbeno šibkejše stranke v delovnem razmerju in so v zahtevali od delodajalcev, da tudi s tožbami terjajo od zaposlenih domnevno preveč izplačane plače.

Nobena od omenjenih institucij ni upoštevala dejstva, da so bile plače zaposlenim obračunane v skladu s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, za pripravo in pravilnost katerih je odgovoren delodajalec in zaposleni na njihovo vsebino nima vpliva, prav tako pa je delodajalec tisti, katerega strokovne službe morajo poznati pravne podlage za določitev in obračun plače in odgovornosti za to ne morejo prevaliti na delavca. Nenazadnje niso upoštevali dejstva, da bi obveznost vračila preveč izplačane plače, kljub temu, da je izplačilo skladno s pogodbo o zaposlitvi, zaposlene izpostavilo izjemni pravni negotovosti. Noben zaposleni nikoli ne mogel biti prepričan v to, ali je njegova plača pravilno določena in izplačana in bi si kadarkoli lahko obetal zahtevek za vračilo določenega dela plače.

Vse od prvih primerov domnevno preveč izplačanih plač v javnem sektorju, zlasti tistih pri medicinskih sestrah v enotah intenzivnih terapij, svetovalcih zaposlitve v Zavodu RS za zaposlovanje in številnih drugih, smo opozarjali na to, da je nesprejemljivo, da se od zaposlenih, ki za pravilno določitev in obračun plače ne nosijo nobene odgovornosti, zahteva vračilo dela plač, ki so jih prejeli na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi. Ni vprašljiva pravilna določitev plače za naprej, vendar smo bili prepričani, da je nepravično zahtevati od zaposlenih nekaj, kar so v dobri veri prejeli iz naslova svojega dela.

Z veseljem zato obveščamo javnost, da je Vrhovno sodišče s svojo odločitvijo VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016, ki smo jo prejeli v petek, prisluhnilo našim argumentom in ugodilo reviziji, ki smo jo za našo članico vložili s pomočjo odvetniške pisarne Završek in s katero je Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevek delodajalca, ki je od delavke zahteval vračilo domnevno preveč izplačane plače.

Omenjena odločitev je prelomna, saj zavrača kot napačno dosedanjo prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je šla na tem področju izrazito v škodo delavcev, hkrati pa izpostavlja odgovornost delodajalca za zakonitost določitve in obračuna plače, podrejen položaj delavca v delovnem razmerju, ki ga mora ščititi delovno pravo, ob tem pa izpostavlja tudi socialno komponento delovnega razmerja.

Predmetna odločitev Vrhovnega sodišča potrjuje dejstvo, da je v Sloveniji še vedno mogoče računati na pravične odločitve, ki so ne le pravno pravilne, temveč so sposobne tudi presoje širših posledic sprejete odločitve. V KSS PERGAM smo prepričani, da bodo odslej mirneje in predvsem bolj neobremenjeno opravljali delo številni zaposleni, ki so bili, so, ali bi morda še bili izpostavljeni zahtevkom svojega delodajalca za vračilo preveč izplačane plače. Pričakujemo, da bodo delodajalci, ki tožijo svoje zaposlene zaradi domnevno preveč izplačanih plač, nemudoma umaknili svoje zahtevke proti zaposlenim, hkrati pa pričakujemo, da bo sprejeta odločitev tudi v poduk in usmeritev vsem institucijam, ki odločajo o pravicah zaposlenih, da pri svojih odločitvah upoštevajo šibkejši položaj zaposlenega v delovnem razmerju in zato v dvomu razlagajo delovno pravne predpise v korist delavcem, ne glede na to, ali gre za zasebni ali za javni sektor.

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

IZJAVA ZA JAVNOST

POVEZAVA DO NOVICE KSS PERGAM