Ali je cepljenje za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva obvezno?

Trenutno ni nikakršnega zakonskega ali podzakonskega akta, ki bi delavca kakorkoli silil ali obvezal h cepljenju, ne v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ne širše. Zato bi tudi kakršnakoli prisila v cepljenje bila protipravna. Obvezno cepljenje trenutno ni dopustno in menimo, da zanj v tem trenutku niti ni ustrezne zakonske podlage. Poudariti pa je potrebno, da v kolikor Vas delodajalec oz. od njega pooblaščena oseba zgolj poziva h cepljenju (brez neke oblike mobinga ali grožnje s sankcijami v primeru ne cepljenja) se to kot tako ne more šteti kot pritisk oz. prisila.

 

Kaj storiti v primeru, da delodajalec zahteva opravljen test na COVID-19, hkrati pa sam ne izvaja oz. plačuje testiranja?

Testiranje na COVID-19 ne pomeni prekomernega posega v telo in pravice posameznika, delodajalec pa ima upravičenje od delavca zahtevati opravljen bris na COVID-19. Hkrati delodajalec ne more in ne sme zahtevati, da delavec samoplačniško opravi testiranje na COVID-19, saj takšna obveznost ni na strani delavca, temveč delodajalca. Že iz razloga, da delavec pravzaprav hitrega testiranja ne sme zavrniti v kolikor želi opravljati delo pomeni, da gre za delovno obveznost, ki izhaja iz neke druge zakonske podlage in ne more biti dolžnost delavca. Tako npr. 14. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu določa: »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.«.

 

Ali je sistemizacija v UKCL končana?

Kratek odgovor je NE, v nadaljevanju pa še pojasnilo. Glede na situacijo v UKCL smo se v Sindikatu KC in SPUKC – sindikatu zdravstva Slovenija, skupaj odločili, da zaradi ne odzivanja vodstva na naše predloge stopnjujemo sindikalne aktivnosti (tudi preoblikovanje v stavkovne odbore). Ob pritiskih sindikatov smo uspeli doseči dogovor z vodstvom UKCL, da bodo v času do konca julija 2021, opravljeni razgovori z vpletenimi, katerim je bila vročena odpoved PZ s ponudbo nove, katerih bi se s strani sindikatov udeležil naš predstavnik. To je tudi bilo delno storjeno in začasno rešeno.

 

Poleg tega je vodstvo UKCL poslalo dopis na MJU s katerim je zaprosilo za podaljšanje roka za implementacijo sistemizacije, kar je bilo tudi odobreno in je tako nov rok za implementacijo sistemizacije 31.12.2021. V tem času je vodstvo UKCL pristalo na oblikovanje delovne skupine, ki bo imela tudi dva predstavnika sindikatov in bomo prečesali celotne že opravljene spremembe sistemizacije in delovnih mest ter položajnih dodatkov. To vključuje tudi ponovni razmislek o nujnosti tako imenovane »desetke« (števila zaposlenih v enoti, da se ta šteje kot samostojna enota) in možnost spremembe v že sprejetih internih aktih. Zato smo do nadaljnjega ustavili stavkovne aktivnosti, kar pa se ob morebitni neaktivnosti s strani UKCL zna hitro obrniti.

 

Kaj je s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela?

Ker po mnenju Sindikata Kliničnega centra podpisani Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljevanju Dogovor) ni javnim uslužbencem v zdravstvu prinesel nič dobrega, odnesel pa precej manevrskega prostora, se NISMO odločili za podpis tega dogovora (kar pa ob podpisu drugih reprezentativnih sindikatov pomeni, da je veljavno sklenjen). Slednji pa je tako določil,  da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela obračuna na naslednji način:

 

Ali smo zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva upravičeno do dodatka za neposredno delo s COVID-19 obolelimi bolniki oz. pacienti?

DA, ZIUPOPDVE je v 33. členu razširil krog upravičencev, ki jim pripada dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 v višini 30%, kot ga je določil 56. člen ZZUOOP. Predmetni člen je določil, da so do dodatka upravičeni zaposleni v mreži javne zdravstvene službe in mreži javne službe na področju socialnega varstva, ki neposredno dela v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

 

 

Direktor ali oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca sprejme sklep o izplačilu dodatka, v katerem opredeli delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja delo iz zgoraj navedenih alinej. Na žalost zakon zoper sklep o upravičenosti do dodatka ni predvidel pritožbe, hkrati pa je izplačevanja dodatka možno do 31.12.2021 z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev.

 

Kakšno nadomestilo nam pripada v primeru okužbe s COVID-19 na delovnem mestu?

Ne glede na tretji odstavek 137. člena ZDR-1 znaša nadomestilo v primeru okužbe s COVID-19 na delovnem mestu 100 odstotkov višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ter tretji in osmi odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih zavarovancem, ki delajo pri izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo, izvajalcu krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, izvajalcu socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, izvajalcu pomoči družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV ter izvajalcu zdravstvene dejavnosti in na delovnem mestu zbolijo za COVID-19, nadomestilo plače od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni.

 

Upamo, da ste v teh najpogostejših vprašanjih in odgovorih našli kakšno rešitev na morebitno težavo, ali pa vsaj pojasnilo. Ob tem se želimo zahvaliti vsem članom in drugim, ki s svojim trdim delom prispevate h obvladovanju epidemije.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                     

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić

Člani nad 61 let