V ČASU OD 1.7.2017 DO VKLJUČNO Z 31.8.2017, VABIMO VSE ZAPOSLENE V UKC IN VSE TISTE, KI ŽELIJO LETOVATI Z NAMI K PRIJAVI

Od  6.3. – 21.3. 2017

 

Z razpisom bi vas radi seznanili o možnostih in pogojih uporabe naših počitniških zmogljivosti v sezoni 2017. Poletna razpisna sezona traja od 1.7. 2017 do 31.8. 2017.

Upamo, da boste v naši ponudbi našli nekaj zase.

 

Izbirate lahko med naslednjimi letovišči:

Po Sloveniji:                                                                  na Hrvaškem:

                                                                                   

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Vsi zaposleni v UKC, Bolnici Golnik, Psihiatrični kliniki, upokojeni sodelavci in vsi zunanji prosilci, ki imajo željo letovati z nami.

 

KDAJ SE PRIJAVIMO?

Rok za prijavo je od 6.marec do 21. marca 2017.

 

KJE IN KAKO SE PRIJAVIMO ?  

Na letovanje se lahko prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijavnica za letovanje«.

Na prijavnici morajo biti vse rubrike izpolnjene pravilno in čitljivo, v nasprotnem primeru, jo komisija za počitniško dejavnost zavrne (je neveljavna). Za resničnost podatkov odgovarja nosilec napotnice.

Izpolnjeno prijavnico posredujete:

          preko email-a: pocitniska@sindikat-kc.si

 

TERMINI LETOVANJ…..

Razpisujejo se  termini v vseh počitniških zmogljivostih s katerimi upravlja

sindikat KC.

Termini za poletno sezono so vnaprej določeni. Izmene za letovanje so deset oz. enajst dnevne.

(1.7. -11.7.; 11.7. – 21.7.; 21.7. – 1.8.; 1.8. – 11.8.; 11.8. – 21.8.; 21.8. – 31.8.2017 )

 

RAZPISNI POGOJI ZA LETOVANJE:

Prednost pri upoštevanju želenega termina letovanja, imajo »zaposleni« samo do zaključka razpisa. Pri določanju prednostnega reda prijavljenih, uporabljamo določila: Pravilnik-a za počitniško dejavnost. Vsi prijavljeni v roku, bodo o odobrenih / neodobrenih terminih pisno obveščeni v najkrajšem roku, najkasneje v petnajstih dneh po zaključku razpisa. Počitniške kapacitete so omejene, in v primeru, da posameznik dobi negativni odgovor za letovanje, ima možnost potrditve letovanja še v preostalih prostih terminih oz. kapacitetah.  Letovanje se odobri prvemu prosilcu, ki v prostem terminu oz. prosti kapaciteti potrdi letovanje.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA LETOVANJE:

Prijave:

Po telefonu rezerviran termin, je potrebno pisno potrditi v roku treh delovnih dni, v nasprotnem se rezervacija stornira. Rezerviran termin za letovanje je potrjen ob vplačilu zneska akontacije. Izven razpisa in izven sezone, počitniške zmogljivosti dodeljujemo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Termine je potrebno predhodno rezervirati na telefonski številki pisarne za počitniško dejavnost; 01 522-53-78. V času šolskih počitnic in času državnih praznikov, veljajo terminske omejitve (prilagojene šolskemu koledarju).

 

Prijavljene osebe za letovanje:

V  objektu lahko letuje samo toliko oseb, kolikor je v objektu -sobi ležišč. (razvidno iz cenika).

V primeru, da bivajo v enoti osebe, ki niso navedene na napotnici oz. niso prijavljene na recepciji, gre za kršitev pogojev letovanja. (Pravilnik za PD 36. člen).

Najemnik je nosilec napotnice. V primeru inšpekcijskega nadzora za osebe v enoti odgovarja  najemnik.

V primeru neresničnih podatkov na prijavnici, si pridržujemo pravico do spremembe računa.

 

INFORMACIJE:

Ustne informacije, ki jih dobijo najemniki  v pisarni počitniške dejavnosti, ne obvezujejo bolj kot pisna ponudba. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija – ponudba.

 

PLAČILNI POGOJI:

Cene najema  so razvidne iz cenika za letovanje. DDV je zajet v ceno. V ceno  ni zajeta turistična taksa, ki jo poravnate ob odhodu na recepciji oziroma upravniku doma.

Ob prijavi je potrebno (vplačati akontacijo) po znesku predvidenem iz cenika, kar pa ne velja za osebe prijavljene v razpisnem roku. V tem primeru najemniki  počakajo  na odgovor počitniške komisije. Ob ugodni rešitvi se potrdi letovanje z vplačilom akontacije.

Razliko do polne vrednosti cene letovanja je možno poravnati:

 

Pri opominjanju neporavnanih obveznosti, se najemniku napotnice zaračuna dodaten strošek 4,18 € ( z DDV-jem) opomin.

 

PREVZEM DOKUMENTACIJE ZA LETOVANJE:

Napotnico za letovanje in navodila, ki jih morate upoštevati pri uporabi počitniškega objekta, vam bomo poslali po pošti, sedem dni pred odhodom, kolikor le te ne boste prevzeli že v pisarni ob poravnavi računa za letovanje.

 

NAMESTITEV V OBJEKTIH:

Je mogoča le ob predhodni prijavi na recepciji preko izdane napotnice. Ure menjav so podrobneje navedene v navodilih,  ki ste jih prejeti z napotnico oz. dokumentacijo za letovanje.  Ob predaji ključev odgovorni osebi ˙(upravniku doma) ali na recepcijo na lokaciji. Po oddaji ključa zadrževanje v enoti ni več mogoče.

 

MENJAVA IZMEN:

Bivanje v počitniških prostorih je omejeno. (v razpisani sezoni 10 oz. 11 dni). V počitniške kapacitete se ne sme voditi domačih živali. V primeru, da se ne spoštuje slednjega, ima S KC-a pravico zahtevati povračilo stroškov ustreznega čiščenja apartmaja vključno z ukrepom kršitve iz objavljenega cenika.(pravilnik PD 30. člen).

Najemnike opozarjamo tudi, da upoštevajo ure menjav, da ne prihaja do slabe volje in nesporazumov. Tistim, ki prihajajo za nami pustimo urejen in čist apartma.

 

ODGOVORNOST ZA, OPREMO IN INVENTAR:

Vsak uporabnik je dolžan z opremo in inventarjem upravljati kot dober gospodar.

Poškodovanje, razbitje ali drugo zmanjšanje vrednosti, je uporabnik dolžan poravnati takoj ob ugotovitvi oz. ob pisni izstavitvi računa, ki ga pripravi za to odgovorna oseba na podlagi sklepa komisije za počitniško dejavnost in odškodninske odgovornosti posameznika. Škoda, ki je nastala v objektu iz malomarnosti, zaradi nepravilnega ravnanja, plača povzročitelj oz. je odgovoren nosilec napotnice. (Pravilnik PD 32. člen).

Večje okvare v objektu kot so( električna napeljava,  vodovod, plin) je najemnik dolžan zapisati v knjigo vtisov, sporočiti na recepcijo ter v pisarno počitniške dejavnosti. ( 01 522 53 78 ).

 

Pred nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in inventarja, ki se nahaja v objektu,  ter ugotovitev vpisati v knjigo vtisov oz. takoj sporočiti v pisarno počitniške dejavnosti odgovorni osebi.

Ob odhodu na letovanje, vsakdo prejme tudi seznam drobnega inventarja. Dolžni ste ga izpolniti in vrniti  v pisarno počitniške dejavnosti v roku 8 dni po letovanju. V kolikor izpolnjenega seznama ne bomo prejeli, vas bomo bremenili za znesek po veljavnem ceniku.

Pred odhodom iz objekta je potrebno zapreti plin (v enotah kjer se le ta nahaja), izklopiti elektriko (varovalko) letnemu času primerno. V zimskem času pustimo gretje prižgano zaradi zmrzali.( na 15 stopinj).

 

LAHKO LETOVANJE ODPOVEMO ?

Najemnik  ima pravico, da letovanje odpove pisno.

Odpoved letovanja je mogoča do zaključka razpisa oz. do izdane napotnice za letovanje. Kasneje pa le v izjemnih primerih npr.: smrt v družini, višja sila,…na podlagi uradnih dokazil. Odpoved in prenos napotnice za letovanje se ureja samo v pisarni počitniške dejavnosti.

Vsaka odpoved mora biti sporočena v pisarno počitniške dejavnosti takoj ob prekinitvi. V roku štirih (4) dni, pa je potrebna še pisna odpoved, dopolnjena z uradnimi potrdili. V kolikor ni opravičenega in pisnega dokazila, je nosilec napotnice dolžan poravnati celotni znesek letovanja.

Administrativni stroški se obračunajo v vsakem primeru ob izdani napotnici ne glede na vzrok.

Stroški letovanja pod prvo točko se obračunajo v vsakem primeru ob izdani napotnici, ne glede na vzrok.

Če posameznik zapusti letovanje svojevoljno brez utemeljenega vzroka, do povračila stroškov ni upravičen.

 

Odpoved letovanja s strani odgovornega v pisarni Sindikata KC:

Sindikat KC lahko v primeru večje okvare v objektu ali iz razloga, na katerega ne more vplivati, lahko odpove letovanje najemniku. V tem primeru ponudi drugi možen termin oz. nadomestno lokacijo letovanja (samo v primeru, da je kakšna enota ostala nezasedena) in se najemnik s ponudbo strinja oz. se mu povrne celoten vplačani znesek za letovanje pri Sindikatu KC.

 

REKLAMACIJA NA NASTANITEV IN USLUGE:

Reklamacije v primeru neustreznih storitev v počitniškem domu, morajo biti obvezno sporočene upravniku doma. Če reklamacija ni rešena (ob prijavi odgovornemu v domu), mora najemnik o tem obvestiti pisarno počitniške dejavnosti. Komisija za počitniško dejavnost bo priznala reklamacijo le, če je bila ta že sporočena iz kraja letovanja samega, in ki jo ni bilo mogoče rešiti na kraju samem. V nasprotnem primeru jo počitniška  komisija ne  bo obravnavala.

 

Najemnik  lahko poda reklamacijo na nastanitev (apartmaji) v pisni obliki naslovljeno na Komisijo za počitniško dejavnost. Rok za reklamacijo je osem (8) dni po zaključenem letovanju.  Komisija bo v roku trideset (30) dni od prejema vloge. (Pravilnik PD 38. člen) podala odgovor.

V primeru, da bi bila kakršna koli nepravilnost lahko odpravljena na kraju samem, vendar najemnik o tem ni obvestil recepcijske službe, upravnika doma ali pisarno počitniške dejavnosti, se razume, da se je najemnik strinjal s pomanjkljivostmi in s tem izgubi pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve najema oz. plačilu nastale škode. V kolikor pomanjkljivost ni zabeležena v knjigi vtisov, se smatra, da je bila škoda povzročena s strani najemnika.

 

POVRAČILO STROŠKOV ZA NABAVO ….

V primeru, da vam zmanjka plina…imate možnost, da zamenjate sami ter vam stroške povrnemo v pisarni Sindikata KC s priloženim originalnim računom.

Račun naj se glasi na: SINDIKAT KC, BOHORIČEVA 28, LJUBLJANA

                                        DAVČNA ŠT: SI 32549199 ( velja za objekte v Sloveniji).

                                        OIB: 02130381377 ( velja za objekte na hrvaškem).

POSEBNE STORITVE  ZA DOMOVE

Za zakup počitniškega doma velja pravilo polno za prazno,ki ga  najemnik lahko že vnaprej rezervira.

 

 

UPORABA PODATKOV

Sindikat Kliničnega centra vse pridobljene podatke o najemnikih  varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Šteje se, da najemnik z izpolnjeno prijavnico pristaja na uporabo teh podatkov za potrebe SKC – PD.

 

Razpisne in splošne pogoje za letovanje preko Sindikata Kliničnega centra je sprejela Komisija za počitniško dejavnost dne 31.1.2017

 

Priloge:

 

Cenik

 

Prijavnica

 

Sindikat KC:

Počitniška dejavnost

 

 

Ljubljana: 10. FEBRUAR 2017

 

  NAŠ NASLOV:

   SINDIKAT KC

   ZALOŠKA 2

   1525 LJUBLJANA

 

  Počitniška dejavnost:

 

  Email:  mojca. krupljan@kclj.si

  Email: nataša. slovenc@kclj.si

 

  Tel.: (01) 522-53-78, Fax.: (01) 522-25-37

 

   Email: pocitniska@sindikat-kc.si