v.d. generalnega direktorja UKCL

Žepič Teodor

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

 

 

Ljubljana, 1.4.2019

 

ZADEVA: Protestno pismo zoper način spreminjanja organizacije dela v UKCL in uradnih aktov UKCL

 

Spoštovani,

 

najprej naj Vas uvodoma pozdravimo na Vašem novem, trenutno začasnem delovnem mestu vršilca dolžnosti generalnega direktorja UKCL in Vam iskreno čestitamo. Prav tako je smotrno, da uvodoma pojasnimo, da razumemo, da ste ravnokar nastopili funkcijo in imate veliko dela, ter niste neposredno odgovorni za vsebino našega dopisa, hkrati pa se morajo takšna ravnanja vodstva UKCL nemudoma prenehati in Vas pozivamo, da prekinete s takšno prakso.

Dne 25.3.2019 smo sindikati prejeli sklep z naslovom: »Sklep o delu zdravstvene administracije v UKCL«. Težave, ki jih imamo na sindikalni strani izvirajo predvsem iz dveh stališč; prvič, da je vsebina sklepa napisana tako dvoumno, da iz njega ni razvidno kakšne bodo posledice same vsebine, drugič pa, da je sprejemanje takšnih sklepov generalnega direktorja postal v UKCL modus operandi. Iz tega izhaja, da se v UKCL izigravajo določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (v nadaljevanju KPDZSV), ter predvsem ignorira socialni dialog v zavodu. Zavod s svojim ravnanjem deluje neposredno v nasprotju S IV. poglavjem Kolektivne pogodbe dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, bolj natančno s 4. odstavkom, 1. točke navedenega poglavja, ki določa: »Pristojni organi zavoda so dolžni pred sprejemom odločitev o gmotnih in socialnih pravicah delavcev, delovnih pogojih in delovnih razmerah obravnavati mnenje in predloge sindikatov in se o njih opredeliti pred sprejemom dokončne odločitve.«. UKCL bi se moral tako pri vseh odločitvah, ki vplivajo o gmotnih in socialnih pravicah delavcev pred sprejemom kakršnekoli odločitve posvetovati s sindikati. Na žalost se v UKCL tako de facto ignorira določbe KPDZSV, ki bi de iure morale biti spoštovane. Nedopustno je ravnanje zavoda, ko se s sklepom generalnega direktorja pravzaprav »cementira« položaj in način izvedbe posameznih ali organizacijskih ali drugih vsebinskih sprememb aktov in se nato zgolj pro forma izvede postopek pridobivanja mnenja sindikatov. Na takšen način dela absolutno ne pristajamo in Vas formalno pozivamo, da nemudoma prenehate s protipravnim ravnanjem ignoriranja določb KPDZSV. V nasprotnem primeru bomo primorani sprejeti ukrepe, ki bodo med drugim lahko vodili tudi v plačano stavko na ravni zavoda!

Seveda zgoraj navedeni sklep ni bil enkraten dogodek, vendar je bil zgolj kaplja čez rob, saj so pred tem bili sklepi: Sklep o reorganizaciji Službe za kakovost v zdravstveni negi in službe za kakovost, Sklep o določanju nivojev vodenja notranjih organizacijskih enot v SUPAS-u in Dejavnostih skupnega pomena, Sklep o reorganizaciji Službe bolniške prehrane in dietoterapije, itn. Tudi, ko smo sindikati poslali pripombe na spremembe aktov o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji v UKCL, smo npr. dne 22.3.2019 prejeli odgovor (Odgovor na mnenje na Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v UKC Ljubljana ter Spremembe oz. dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest s prilogami, prejete 15.3.2019), ki pravzaprav zgolj potrjuje naše razmišljanje: »V skladu s tem določilom Priloge 5 sem, v soglasju s svojimi pomočniki, sprejel Sklep o določanju nivojev vodenja notranjih organizacijskih enot v SUPAS-u in Dejavnostih skupnega pomena (sprejet 17.12.2018) — v nadaljevanju Sklep (v prilogi). Njegova vsebina je povzeta tudi v besedilu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v 4. členu (10. člen pravilnika), sprejetim s strani generalnega direktorja 21.12.2018«. Enostavno zgrešeno je stališče vodstva UKCL, da je dopustno primarno sprejeti sklep GD in ga nato zgolj kot formalnost poslati v vednost sindikatom, ter imeti pogum še v odgovor zapisati, da je vsebina nekega pravilnika pravilna, saj je povzeta v že prej sprejetem sklepu. Takšno ravnanje je popolnoma nedopustno in neodgovorno tako do zaposlenih, kot do socialnih partnerjev v zavodu.

Kot da navedeno ne bi bilo dovolj, je stališče vodstva UKCL bilo, da se do nadaljnjega kot Sklep sanacijske uprave določi, da se ne bo nadomeščalo »nemedicinskega« kadra ob odhodih v upokojitev in daljših bolniških odsotnosti, ter ne izplačevalo povečanega obsega dela. Ponovno dokaz, da se od drevesa ne vidi gozda, saj kadrovsko oklestiti že tako podhranjene službe je dokaz nepoznavanja sistema in dopuščanja zavrženih ravnanj outsorcinga, ki potem z izgovorom; »saj smo to morali storiti, ker ni dovolj ljudi« postane na podlagi tako kadrovsko podhranjenih služb dejstvo. To je približno tako, kot da bi sami sebe ustrelili v nogo, počakali nekaj dni in se nato odločili pač naj nogo amputirajo, saj je tako ali tako odmrla!

Eklatanten primer je trenutno stanje v Centralno kurirsko gospodinjski službi (pa ne samo tam, tudi v Službi za higieno prostorov in opreme, Centralni kuhinji, Infekcijski kliniki, TVS, itd.), kjer kadra že tako primanjkuje, da bo npr. po predlogu ožjega vodstva službe CKGS, ena gospodinja primorana skrbeti za 4 oddelke na dveh nadstropjih! Že s stališča stroke je takšno ravnanje sporno, da ne omenjamo prekomerne obremenitve teh zaposlenih, ki sedaj izhajajoč iz istega sklepa sanacijske uprave ne bodo dobili niti plačila za povečan obseg dela iz naslova nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti. Ob upoštevanju dejstva, da se za nekatere zaposlene v UKCL najde tudi 300 ali več nadur za izplačilo (s katerimi bi z nominalnim zneskom izplačila pokrili cca. 7 zaposlenih za polni delovni čas v navedenih službah), verjamemo, da se bo tudi za ostale našlo nekaj.

Prosimo, da nam tudi pisno podrobno predstavite vsebino sklepa glede zdravstvene administracije in kaj bo to pomenilo v luči sprememb statusa zaposlenih v tej poklicni skupini, saj se dejansko iz treh alinej vsebine, enostavno ne da razbrati pravega namena takšnega sklepa.

V upanju, da smo Vam pojasnili naša stališča predvsem glede sprejemanja raznoraznih »sklepov« pričakujemo, da s svojimi ravnanji nemudoma prenehate, saj smo Vas na to enkrat že pozvali (ob urejanju statusa zaposlenih v tajništvih v UKCL) in dodajamo, da tretjega opozorila več ne bo, ali pa bo to zgolj kot formalno obvestilo o napovedi stavke!

 

Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja smo Vam seveda na voljo.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                    

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić l. r.

 

Predsednik Sindikata zdravstva Slovenije – SPUKC

Andrej Dočinski l. r.