KSS PERGAM je 2.12.2020 na Vlado naslovila dopis v zvezi s postopkom priprave in usklajevanja PKP7 ter predloge KSS PERGAM za vključitev v PKP7 

Datoteka: Predlogi PERGAM PKP7 02.12.2020 – Vlada

 

V KSS PERGAM ugotavljamo, da se ponovno ponavlja zgodba sprejemanja preteklih PKP-jev z izključevanjem sindikatov iz postopka priprave in usklajevanja rešitev interventnih ukrepov in tako takšen način postaja ustaljen vzorec, ki je za KSS PERGAM popolnoma nesprejemljiv. Ne pristajamo na neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev, kjer se eden od socialnih partnerjev vključen v pripravo in usklajevanje zakonodaje, kot se je to zgodilo v primeru PKP6, ko so bile delodajalske organizacije v postopek vključene preko Sveta za konkurenčnost, za razliko od sindikatov, enako pa se ponavlja v primeru PKP7. Posebej se nam zdi takšno ravnanje zavržno glede na dejstvo, da smo sindikati pravočasno in večkrat pozivali in predlagali ustanovitev pogajalske skupine za PKP7, čemur je vladna stran, na čelu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nasprotovalo. Očitno z namenom izključitve socialnih partnerjev oziroma sindikatov iz postopka priprave in usklajevanja PKP7.

Osrednje mesto za socialni dialog je Ekonomsko socialni svet, ustanovljen po dogovoru treh enakopravnih partnerjev, delodajalskih organizacij, sindikalnih central in Vlade. Soglasno smo dogovorili tudi pravila o delovanju Ekonomsko socialnega sveta. Pozivamo Vlado, da akte, ki spadajo v pristojnost ESS tam tudi usklajuje, če pa se je odločila, da ne namerava več delovati v okviru ESS in spoštovati njegovih pravil, pa nam to nedvoumno sporoči.

Glede na to, da so predstavniki Vlade praktično takoj po sprejemu PKP6 napovedali skorajšnjo pripravo sedmega protikoronskega interventnega zakonskega paketa (PKP7), v medijih pa smo že zasledili nekatere predloge, o katerih naj bi razmišljala Vlada pri pripravi PKP7, v KSS PERGAM skladno z zgoraj navedenim pričakujemo takojšnjo vključitev socialnih partnerjev v pripravo in usklajevanje predloga PKP7 in aktivno vključevanje socialnih partnerjev v evalvacijo prejšnjih PKP-jev in pripravo tudi morebitnih novih interventnih ukrepov, ki utegnejo slediti PKP7.

Uvodoma ponovno poudarjamo, da v KSS PERGAM ostro nasprotujemo vključitvi predloga zamrznitve minimalne plače v PKP7, na kar smo skupaj z ostalimi sindikalnimi centralami opozorili že ob sprejemanju PKP6, ko so se že pojavljali takšni predlogi, zlasti s strani delodajalskih organizacij, predlogom v smeri zamrznitve pa bomo nasprotovali z vsemi zakonitimi sredstvi.

V KSS PERGAM smo oblikovali tudi nekatere predloge, za katere predlagamo, da se jih vključi v predlog PKP7. Gre za nekatere popravke dosedanjih PKP-jev na eni strani in za nekatere nove predloge, za katere menimo, da bi jih bilo potrebno ali smiselno vključiti v PKP7.

Naši predlogi za vključitev v PKP7 so naslednji:
1. Bolj ciljani ukrepi – dodatna pomoč podjetjem v dejavnostih, kjer so morali biti zaprti zaradi vladnih odlokov – lahko tudi različno glede na dolžino zaprtja;
2. Subvencija plač v višjem % kot trenutno za ohranitev delovnih mest ob pogoju prepovedi odpuščanja tudi po koncu prejemanja subvencije;
3. Vključitev v APZ, zlasti izobraževanje in usposabljanje za delavce na čakanju in delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom brez soglasja delodajalca – višje nadomestilo za delavce, ki se vključijo;
4. Obresti na posojila v času moratorija na odplačevanje posojil ne tečejo;
5. Krizni dodatek za tiste, ki delajo, razen za tiste, ki delajo od doma (za dneve, ko delavec opravlja delo v prostorih delodajalca ali na terenu);
6. UTD za otroke;
7. Nadomestilo plače tako v primeru (subvencioniranega) čakanja, kot tudi v primeru višje sile, ne sme biti nižje od minimalne plače;
8. Domneva okužbe pri delu za zdravstvene delavce in socialne delavce – 100% nadomestilo z retroaktivno veljavnostjo;
9. Plačilo/nagrada za prostovoljce in študente, ki pomagajo pri obravnavi COVID pacientov v zdravstvenih zavodih in socialnih zavodih;
10. Sprememba ureditve dodatka za neposredno delo s COVID pacienti – vezano na stik s COVID pacienti oziroma kužnim materialom – ne le za zdravstvo in socialo – za vsako začeto uro, podobno kot dodatek za delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja v KPJS;
11. Oprostitev dohodnine za dodatno plačilo, ki ga dobijo delavci, ki delajo v času epidemije ali vsaj nevštevanje v osnovo pri izračunu socialnih transferjev za tekoče in prihodnje leto;
12. Razmislek o uvedbi instituta začasne brezposelnosti, ko pogodba o zaposlitvi delavcu ne preneha, delavec dobiva nadomestilo plače in se vključuje v APZ, pri čemer je takšen institut časovno omejen;
13. Sprememba davčne obravnave nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu – višji neobdavčen znesek;
14. Krizno nadomestilo za brezposelnost za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev po ZUTD ali se jim nadomestilo izteče, razmislek o kriznem nadomestilu za tiste, ki so imeli prihodke iz civilnih pogodb v določeni višini, pa so ostali brez dohodkov v času epidemije;
15. Razmislek o vavčerjih ali davčni olajšavi za koriščenje storitev ali nakup blaga v nekaterih najbolj prizadetih dejavnostih;
16. Za čas epidemije gre v primeru diagnoze s koronavirusom bolniško nadomestilo v breme ZZZS, razen če se ugotovi, da delodajalec ni izvajal ustreznih ukrepov in je vir okužbe pri delodajalcu;
17. Regulacija cen internetnega dostopa ali subvencioniran dostop do interneta;
18. Dohodninska olajšava za nakup in uporabo IKT opreme;
19. Nadomestilo plače za samozaposlene za čas do 30 dni v primeru bolniške ob hkratni uvedbi višjega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki je lahko v času epidemije subvencioniran;
20. Črtanje možnosti odloga in obročnega plačevanja prispevkov za zaposlene (če ne gre za s.p., ki ne zaposluje)
21. Solidarnostna pomoč za študente v primerljivem znesku kot za upokojence, pri čemer naj se skuša pri višini upoštevati upad posameznikovih prihodkov iz študentskega dela (predlog Visokošolskega sindikata Slovenije);
22. Med nujne zadeve, ki naj jih tudi v času epidemije izvajajo sodišča, naj se uvrstijo tudi vsa opravila v delovnih sporih o zakonitosti prenehanja delovnega razmerja;
23. Državne pomoči in subvencije – možnost pretvorbe v lastniška upravičenja, če bi moral vračati, pa ne more vrniti – ohranitev delovnih mest;
24. Ponovna opredelitev strateških naložb države za zagotavljanje večje samooskrbe z nujnimi artikli – neodvisnost od tujih dobaviteljev;
25. Poroštvene sheme: predlagamo, da imajo med prednostnimi terjatvami prednostne terjatve delavcev prednost poplačila pred ostalimi prednostnimi terjatvami, vključno z regresnimi terjatvami države iz naslova vnovčenja poroštev po ZDLGPE.
26. Zagotavljanje likvidnosti zdravstvenim zavodom, tudi za sprotno in pravočasno izplačevanje dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaposlenim
27. Črtanje možnosti nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih vrst pod pogoji, kakršni so trenutno v PKP5 (oziroma jih ni).
28. Črtanje monopola pri izvajanju mikrobiološke laboratorijske dejavnosti v PKP5.

V KSS PERGAM pričakujemo, da bodo naši predlogi predmet obravnave tako znotraj posameznih ministrstev, ki pripravljajo predloge za vključitev v PKP7, kot tudi predvsem in v prvi vrsti v okviru usklajevanja s socialnimi partnerji znotraj ESS, ki se mora nemudoma začeti.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM