V Sindikatu KC, ki je del Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM zahtevamo:

  1. da se nemudoma prične delo skupin, ki najkasneje do konca leta 2015 pripravijo standarde in normative za vse poklicne skupine v zdravstvu
  2. da se nemudoma in celovito pristopi k odpravi anomalij v plačnem sistemu v dejavnosti zdravstva, zlasti pri plačni skupini J, na način, da se pričnejo pogajanja o ponovnih uvrstitvah delovnih mest v kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
  3. da se najkasneje do konca junija 2015 najde sistemska zakonska rešitev za medicinske sestre s srednjo izobrazbo
  4. da se v vse zgoraj navedene aktivnosti nemudoma vključi podpisnike Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, s katerimi je v zvezi z navedenimi rešitvami potrebno najti tudi soglasje.

Na novinarski konferenci, ki je bila, 22.04.2015 v prostorih KSS PERGAM, so predstavniki Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM, Sindikata farmacevtov Slovenije PERGAM, Sindikata laboratorijske medicine Slovenije, Sindikata sevalcev Slovenije ter FLORENCE-Sindikata medicinskih sester Slovenije PERGAM javno izrazili protest nad načinom dela ministrstva za zdravje v zvezi s pripravo standardov in normativov v zdravstveni dejavnosti in v zvezi z odpravo anomalij v plačnem sistemu na področju zdravstva. V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM javno pozivajo Vlado RS in še posebej Ministrico za zdravje, da se opredeli do zahtev, predstavljenih tako na novinarski konferenci, kakor tudi v spodnji izjavi za medije.

 

IZJAVA ZA MEDIJE

V Sindikatu Kliničnega centra, ki je del Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM in deluje v okviru KSS PERGAM, izražamo protest nad načinom dela ministrstva za zdravje v zvezi s pripravo standardov in normativov v zdravstveni dejavnosti in v zvezi z odpravo anomalij v plačnem sistemu na področju zdravstva.

Vlada RS se je s stavkovnim sporazumom leta 2013 (Ur.l.RS, št. 46/2013) podpisnikom stavkovnega sporazuma zavezala, da bodo standardi in normativi v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi sprejeti do 31. 12. 2013. Standardi in normativi bodo predmet usklajevanja med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpisniki kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. Podpisniki sporazuma so bili tudi soglasni, da se standardi in normativi sprejmejo tudi za ostale poklice v zdravstveni dejavnosti do 1. 10. 2014. Prav tako je bilo praktično v vseh stavkovnih sporazumih in dogovorih o ukrepih na področju plač v javnem sektorju v zadnjih letih med Vlado in sindikati dogovorjeno, da je nujna odprava anomalij plačnega sistema, zlasti pri najnižje vrednotenih podpornih delovnih mestih plačne skupine J.

Žal ugotavljamo, da omenjene zaveze Vlade ostajajo zgolj mrtva črka na papirju in da Vladna stran dogovorjeno krši svoje zaveze. Po tem, ko Ministrstvo za zdravje od sklenitve socialnega sporazuma v zvezi s standardi in normativi ni vodilo resnega socialnega dialoga in še manj resnih usklajevanj, je v začetku letošnjega leta sicer sklicalo sindikate v zdravstvu, od takrat pa se glede usklajevanja s sindikati, ki bi skladno z dogovori in sporazumom morali biti vključeni v pogovore o standardih in normativih, ni zgodilo popolnoma nič.

V Sindikatu KC, kot del Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM zato opozarjamo na neodgovornost vodilnih na Ministrstvu za zdravje, saj kadrovska problematika v celotnem zdravstvu terja NUJNO ukrepanje. Zaradi dolgotrajnih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju so številne ekipe kadrovsko podhranjene, od delavcev pa se zahteva (pre)velik obseg opravljenega nadurnega dela, ki je z vidika varnosti in zdravja pri delu, kvalitete dela in tudi drugih vidikov lahko skrajno problematično, na kar smo že večkrat opozorili. V lekarniški dejavnosti farmacevti izdajo mnogo večje število zdravil na recept kot npr. v Avstriji, kar bistveno otežuje strokovno delo farmacevtov in skrajšuje čas, ki ga farmacevt lahko nameni za strokovno svetovanje uporabnikom. Glede na navedeno menimo, da je odlašanje z uvedbo strokovno pripravljenih standardov in normativov namenjeno nadaljnjemu izogibanju soočenja z dejanskim stanjem, ki je v praksi slabo, standardi in normativi pa bi jasno pokazali, v kolikšni meri dejansko stanje odstopa od stanja, ki bi za doseganje določenega standarda moralo biti zagotovljeno. To bi tudi onemogočalo nadaljnje pavšalne pritiske na zmanjševanje števila zaposlenih in povečevanje delovnih obremenitev.

Kljub večletnim pozivom KSS PERGAM, da je nujno potrebno sistemsko (zakonsko) reševanje razmerja med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami. Stanje na tem področju v najboljšem primeru stagnira, oziroma se slabša, iz srednjih zdravstvenih šol pa prihajajo kadri, ki so bili zavedeni, da bodo medicinske sestre, čeprav to brez končane zdravstvene fakultete nikoli ne bodo postali. Zaposlene srednje medicinske sestre marsikje opravljajo popolnoma enako delo kot diplomirane medicinske sestre, in to za bistveno nižje plačilo. Na omenjeno dvojnost in njeno spornost Slovenijo že opozarja tudi Evropska komisija in do konca leta 2015 bi Slovenija to problematiko morala rešiti.

Glede na številna opozorila in tudi konkretne predloge KSS PERGAM za reševanje omenjene problematike in pobude za oblikovanje delovnih skupin, ki bi našle sistemsko rešitev se sprašujemo, kdo brije norce iz 11.000 medicinskih sester s srednjo izobrazbo? Že leta se jih izkorišča kot cenejšo alternativo diplomiranim medicinskim sestram in izrablja kot vir za financiranje visokih šol za zdravstvo prek šolnin, ki jih morajo v večini primerov same plačevati, če hočejo zadostiti zahtevam po višji stopnji izobrazbe. Zdi se, da se jih sedaj želi še izriniti iz poklicne skupine medicinskih sester.

Prav tako opozarjamo na neizpolnjene obljube o odpravi anomalij plačnega sistema, ki se vlečejo že vrsto let in se v zdravstvu v veliki meri kažejo v prenizkem vrednotenju zlasti najnižjih delovnih mest v plačni skupini J, od katerih so številna pod ravnijo minimalne plače kljub zahtevnosti njihovega dela. Verjamemo, da obstajajo anomalije v številnih poklicnih skupinah v javnem sektorju, tudi pri zdravnikih družinske medicine in zato načeloma njihove zahteve glede tega podpiramo. Veseli nas tudi zagotovilo, da so sredstva za odpravo anomalij v zdravstveni blagajni zagotovljena. Opozarjamo pa na to, da je potrebno pri odpravi anomalij upoštevati vse skupine enako in ne pozabiti na to, da je bil v zvezi s tem, da je potrebno odpraviti anomalije v plačni skupini J v preteklosti že večkrat dosežen širok konsenz. Hkrati nikakor ne pristajamo na to, da se zaradi odprave anomalij med zdravniki ne bi odpravljale anomalije ali bi se le-te odpravljale v manjši meri pri ostalih poklicnih skupinah z izgovorom, da za odpravo anomalij ni zadostnih sredstev .

V Sindikatu KC, ki je del Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM zato zahtevamo:

  1. da se nemudoma prične delo skupin, ki najkasneje do konca leta 2015 pripravijo standarde in normative za vse poklicne skupine v zdravstvu
  2. da se nemudoma in celovito pristopi k odpravi anomalij v plačnem sistemu v dejavnosti zdravstva, zlasti pri plačni skupini J, na način, da se pričnejo pogajanja o ponovnih uvrstitvah delovnih mest v kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
  3. da se najkasneje do konca junija 2015 najde sistemska zakonska rešitev za medicinske sestre s srednjo izobrazbo
  4. da se v vse zgoraj navedene aktivnosti nemudoma vključi podpisnike Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, s katerimi je v zvezi z navedenimi rešitvami potrebno najti tudi soglasje.

Vlado RS in še posebej Ministrico za zdravje javno pozivamo, da se do navedenih zahtev nujno opredeli. V kolikor odgovora ne bomo prejeli in v kolikor iz odgovora ne bo sledila pripravljenost na izpolnitev zgornjih zahtev, bomo to razumeli kot jasno sporočilo, da je Vlada pripravljena na pogovor samo s tistimi skupinami, ki napovedo stavko in bomo temu tudi prilagodili naše prihodnje aktivnosti.

prim. Matija Cevc; Sindikat KC, Sindikati v zdravstvu Slovenije

Damir Domjan; Sindikat farmacevtov Slovenije

Stane Tomšič; Sindikat laboratorijske medicine

Robert Kokovnik; Sindikat sevalcev Slovenije

Brigita Bratuša; FLORENCE – Sindikat medicinskih sester