Spoštovani in spoštovane,

 

V nadaljevanju pojasnjujemo nekaj pomembnih vprašanj glede solidarnostne pomoči ob elementarnih nesrečah, izrednem dopustu in dodatku za delo v rizičnih razmerah!

 

Solidarnostna pomoč:

pripada javnemu uslužbencu po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND)  in po panožnih kolektivnih pogodbah v primeru smrti, težje invalidnosti, daljše bolezni ali elementarne (naravne) nesreče. Upravičenost do solidarnostne pomoči je od leta 2012, ko se je uveljavil ZUJF, vezana na določen cenzus (višino osebnega dohodka delavca). Vendar ne pri naravni nesreči – pri slednji cenzusa ni. Ena od naravnih nesreč je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi epidemija. Po KPND in po KPDZSV lahko javni uslužbenec vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti, višina solidarnostne pomoči znaša 577,51 EUR. Članom reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa h KPND ali h KP dejavnosti in poklicev iz leta 2013, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč (693,01 EUR) kar pomeni 20 odstotkov višja pomoč za člane Sindikata KC. Zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

Menimo, da solidarnostna pomoč ne pripada vsem javnim uslužbencem zgolj zaradi nastopa epidemije COVID-19, saj solidarnostna pomoč ni plačilo za opravljeno delo, temveč je finančna pomoč, ki je predvidena za določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Zagotavlja se na temelju solidarnosti.

Zato pozivamo vse, ki ste dejansko bili oškodovani zaradi razglasitve epidemije, npr. kot posledico napotitve na čakanje na delo (nadomestilo v višini 80%), tiste ki ste ostali doma zaradi višje sile (80% nadomestila) in drugi, ki jim je bila povzročena dejanska škoda, da na Sindikat KC najkasneje do 10.5.2020 podajo zahtevo za solidarnostno pomoč ob elementarnih nesrečah!

 

Izredni dopust zaradi naravne nesreče:

Zakon o delovnih razmerjih v 165. členu določa, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer hujše nesreče, ki zadane delavca, ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan. To velja tudi v primeru višje sile oziroma naravne nesreče, ko delavec zaradi objektivnih okoliščin ne more priti na delo.

38. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v prvem odstavku, prve alineje določa, da delavcu pripada do 7 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi naravne nesreče. V drugem odstavku predmetnega člena je napisano tudi, da dsotnosti iz prejšnjega odstavka skupaj ne smejo preseči sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu. To pomeni, da bi v primeru, da delavec potrebuje npr. 3 dni za selitev v istem koledarskem letu, do teh ne bi bil upravičen, če bi že izkoristil pravico do 7 dni plačane odsotnosti zaradi naravne nesreče!

Nadalje je dne 17.4.2020 Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi sprejel razlago 49. člena navedene Kolektivne pogodbe, ki pravi, da  zaposlenemu pripada do 7 dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Predmetni člen KP je identičen členu KPDZSV zato menimo, da je razlaga uporabna za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva! Pozivamo vse zaposlene, ki imajo težave z vodjami zaradi zaprošene odsotnosti z dela zaradi naravne nesreče, da se obrnejo na nas pisno in bomo zadevo nemudoma uredili!

 

Dodatek za delo  v rizičnih razmerah:

glede predmetnega dodatka je bilo že dosti napisanega tudi s strani Sindikata KC, zato se ne bomo ponavljali, želeli bi zgolj pojasniti, da je stališče sindikata bilo in ostalo, da morajo vsi zaposleni v zdravstvu prejeti najmanj 65% dodatka. Vse, ki dodatka v tej višini niste prejeli pozivamo, da se pisno obrnete na nas, saj bomo nemudoma po začetku delovanja sodišč začeli z vlaganjem tožbenih zahtevkov za plačilo dodatka v celoti!

Glede dodatka, ki ga pa predvideva interventni zakon smo bili na stališču in tak  je bil tudi usklajen predlog sindikatov v UKCL, da pripada najvišji možni dodatek (to je 100%) vsem zaposlenim na Covid-19 intenzivnih oddelkih in ostali Covid-19 oddelkih, 85% vsem zaposlenim v urgentnih službah, 75% vsem zaposlenim v temeljni dejavnosti in 65% ostalim zaposlenim.

Upamo, da smo z našim dopisom odgovorili na morebitna odprta vprašanja, za vsa dodatna pojasnila pa smo Vam seveda na voljo.

 

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                    

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić

 

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI