Obvestilo o sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Državni zbor na seji dne 9. 11. 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v  Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. 1. 2018.

 

Ker smo prejeli več posamičnih vprašanj, kaj zakon prinaša na naše članice in člane, podajamo sledeče informacije in prosimo, da z njimi seznanite svoje članstvo. ZPIZ-2E vnaša v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPIZ-2«) naslednje pomembne spremembe in dopolnitve:

 

  1. 23. točka 7. člena se dopolni tako, da se za besedilom »pokojninsko in invalidsko zavarovanje,« doda besedilo »obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012, ko so bili prispevki dejansko plačani«.

OPIS SPREMEMBE: Uvaja se nova ureditev upoštevanja dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: »zavarovanje«), in sicer tako, da se pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31. 12. 2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v zavarovanje, pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upošteva kot pokojninska doba brez dokupa.

Zavarovancem, ki so bili določeno obdobje pred letom 2013 prostovoljno vključeni v zavarovanje, se bo to obdobje upoštevalo tudi pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino pod pogoji 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Tako bo doba, ki so jo zavarovanci pridobili na podlagi prostovoljnega vstopa v zavarovanje do vključno 31. 12. 2012, izenačena z dobo, ki so jo zavarovanci dopolnili na podlagi obvezne vključitve v zavarovanje, in se bo pri priznavanju pravic iz zavarovanja upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa in ne več kot pokojninska doba, na podlagi katere je zavarovanec pri navedeni starosti uveljavil le pravico do predčasne pokojnine.

Prav tako se bo opisana sprememba lahko poznala posameznikom pri odmeri starostne pokojnine oziroma pri priznavanju posebnih bonusov ob delu preko upokojitvenih pogojev 60 let dela in 40 pokojninske dobe brez dokupa (v letu 2018 znaša starostni pogoj za ženske, ki se upokojijo pod temi pogoji, 59 let in 8 mesecev starosti).

 

  1. Za 134. členom se doda nov 134.a člen, ki se glasi:

       »134.a člen

(poseben način upoštevanja obdobij, za katera

niso bili obračunani prispevki)

(1) Zavod delodajalcu in zavarovancu za zavarovance, ki so vključeni v obvezno zavarovanje iz naslova delovnega razmerja na podlagi prvega ali tretjega odstavka 14. člena tega zakona, za katere delodajalec v predpisanem roku, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne predloži obračuna davčnega odtegljaja po predpisih o davčnem postopku, posreduje obvestilo o tem, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena zavod sestavi najkasneje v 30 dneh po prejemu podatkov od finančne uprave, iz katerih je razvidno, da obračun davčnega odtegljaja ni bil predložen.

(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:

– poziv delodajalcu, ki se posreduje preko portala e-Davki, da mora izplačati plačo, v

kolikor tega še ni storil, ter posredovati obračun davčnega odtegljaja v skladu s

predpisi o davčnem postopku,

– seznanitev zavarovanca z obdobjem, na katero se nanaša obvestilo iz prvega odstavka tega člena, s posledicami, če delodajalec zanj ne odda obračuna davčnega odtegljaja in ne plača prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o možnostih, ki jih ima za zavarovanje svojih pravic, ter poziv zavarovancu, da se izreče o prejemu plače (vključno z njeno višino).

(4) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena zavod v elektronski obliki posreduje tudi finančni upravi in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

(5) Ne glede na določbo 133. člena tega zakona se v pokojninsko dobo štejejo tudi obdobja, na katera se nanaša obvestilo iz prvega odstavka tega člena.

(6) Če finančna uprava v okviru davčnega nadzora, ki ga opravlja v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ugotovi, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, ker ni izplačal plače, delodajalcu izreče globo od 3.000 do 20.000 eurov. Z globo od 1.500 do 8.000 evrov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega stavka. Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega stavka tega odstavka. Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega stavka tega odstavka.

(7) Prekrškovni organi za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku o neizplačilu plače se obveščajo o začetih postopkih o prekršku iz prejšnjega odstavka in 27. točke prvega odstavka 217. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).«.

OPIS SPREMEMBE: Ta člen uvaja dolžnost Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, da posreduje obvestilo delodajalcu in zavarovancu o neobračunanih  prispevkih v primerih, ko delodajalec za delavce iz prvega in tretjega odstavka 14. člena ni izpolnil svoje obveznosti in ni posredoval obračuna davčnega odtegljaja. S tem se želi zagotoviti upoštevanje celotnega obdobja zavarovanja v pokojninsko dobo delavcem, ki nimajo vpliva na obračunavanje prispevkov za socialno varnost; seznanjati zavarovance, kakšne so posledice ne oddaje obračunov davčnih odtegljajev, neplačevanja prispevkov, o možnostih, ki jih ima za zavarovanje svojih pravic ter poziv zavarovancu, da se izreče o prejemu plače; ter pozvati delodajalce, da izpolnijo svojo zakonsko obveznost.

 

Posebej velja opozoriti na peti odstavek novega člena, ki določa, da se delavcu v pokojninsko dobo štejejo tudi obdobja, za katera delodajalec delavcu ni obračunal prispevkov za socialno varnost in se nanje nanaša obvestilo iz prvega odstavka tega člena, ki je opisano zgoraj.

  1. (1) Uživalec pokojnine, ki je z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012, uveljavil pravico do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu, lahko zahteva novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa. Takšno odmero lahko zahteva tudi uživalec delne pokojnine, uživalec sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanec, ki se mu izplačuje 20 % pokojnine.

(2) Uživalcu iz prejšnjega odstavka tega člena, ki vloži zahtevo za novo odmero starostne pokojnine oziroma za odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona, se pokojnina odmeri od začetka uporabe tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu nova pokojnina oziroma izplačilo 20 % pokojnine pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

OPIS SPREMEMBE: Gre za prehodno določbo, ki določa možnost vložitve zahteve za novo odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa tistim uživalcem, ki so z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012 uveljavili pravico do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu. Ker ZPIZ-2E določa upoštevanje te dobe v pokojninsko dobo brez dokupa, se tudi upokojencem, ki so se upokojili predčasno ali starostno, omogoči, da se jim pokojnine ponovno odmerijo oziroma namesto predčasne uveljavijo starostno pokojnino.

           

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo.

Lep pozdrav,

                                                                               Ida Mišič Pavšek, univ dipl. prav.

Služba pravne pomoči KSS PERGAM

 

OBVESTILO ELEKTRONSKO