generalni direktor UKC Ljubljana

Aleš Šabeder

Zaloška 2

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 19.4.2018

Št. dokumenta: D-019/2018

 

Zadeva: Poziv za izplačilo neizplačanih obveznosti UKCL do zaposlenih ob poteku referenčnega obdobja in zaposlitev ustreznega števila kadrov

 

Spoštovani,

Glede na pridobljene informacije s katerimi razpolagamo, smo nad trenutno situacijo v UKCL izjemno zaskrbljeni. Poleg tega, da je od novega leta iz UKCL odšlo več kot 80 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, so tisti, ki so ostali in še niso obupali izjemno izčrpani in onemogli.

Kadrovski primanjkljaj kot se kaže sedaj je nekaj na kar v Sindikatu KC že vrsto let opozarjamo, s strani vodstva UKCL pa dobivamo vedno znova nove »puhlice«, kako se je število zaposlenih povečalo, ti podatki pa so po našem vedenju preračunane iz ur, ne pa iz dejanskega števila zaposlenih. Takšne obrazložitve so za nas nesprejemljive, saj po vseh informacijah, ki jih dobivamo neposredno od izvajalcev zdravstvene dejavnosti in podpornih služb, te enostavno ne držijo. Kadrovska podhranjenost je v UKCL trenutno na takšni točki, kjer je že vprašljiva varnost pacientov in kakovost obravnave le teh v UKCL.

Večina teh odhodov zaposlenih se dogaja zaradi slabih odnosov, kadrovske podhranjenosti in izgorelosti. Med drugim imamo zaskrbljujoče podatke o številu prisotnih zaposlenih, ki so zmožni opravljati takšne dela in naloge na Ginekološki kliniki, SHPO, Službi za spremstvo bolnikov, Kardiološkem oddelku, delih Interne klinike in še bi lahko naštevali. Seveda se to kaže tudi na medijsko bolj izpostavljenem oddelku za otroško kirurgijo Pediatrične klinike, kjer se je glede na nedavne dogodke na tem oddelku, zgodil odhod nekaterih nosilcev zdravstvene dejavnosti. Zato nam enostavno ne preostane drugo kot zahtevati od vodstva, da uredi nastale razmere.

Po naših informacijah je tako kader zdravstvene nege, DMS in SMS (v nadaljevanju medicinske sestre), kot drugi zaposleni npr. bolničarji negovalci, strežnice, oskrbovalke, tehnično podporno osebje, administratorji, kuharji in drugi, po večini izgorel in preutrujen, da bi svoje naloge opravljal kvalitetno in v skladu s stroko. Menimo, da je kadrovski primanjkljaj previsok in vodi v rušenje sistema, ki se že sedaj ob npr. odhodu nekaterih ključnih zdravnikov z oddelka za otroško kirurgijo Pediatrične klinike, stoji na trhlih tleh. Ne moremo govoriti o zagotavljanju varnosti pacientov in bolnikov, medtem ko je število kadra tako nizko, da se že tisti zaposleni, ki so prisotni morajo odpravljati na bolniške odsotnosti, kajti takšnega bremena enostavno ne zmorejo več. V nekaterih primerih morajo poleg pregledovanja predpisane terapije medicinske sestre opravljati tudi druge zadolžitve, ki nedvomno ne sodijo v njihov delokrog.

Da edina težava ni samo kadrovski primanjkljaj, kaže tudi stališče zaposlenih, da je nekatera oprema iztrošena in nekateri prostori niso več primerni za takšno obremenitev s pacienti, kar je več kot razvidno iz dosedanjih dogodkov v UKCL. Vse navedeno katastrofalno vpliva tako na opravljanje rednih del in nalog zaposlenih, kot na opravljanje dodatnih zadolžitev, ki jih zaposleni dobijo zaradi pomanjkanja drugega kadra.

Poleg vseh naštetih kadrovskih pomanjkanj se pa izpostavlja tudi kršitev s strani UKCL, ki se iz četrtletja v četrtletje ponavlja in sicer ne plačilo presežnih ur ob koncu referenčnega obdobja. S tem se UKCL ne drži zakonsko določenega referenčnega obdobja za izplačilo plačila za nadurno delo v skladu s 127. in 128. členom ZDR-1, ki v povezavi z 52.a členom ZZDej določata, da se morajo viški ur delavcev izravnati znotraj 4-mesečnega referenčnega obdobja.

To referenčno obdobje je obdobje, znotraj katerega se lahko višek ur, opravljen v enem mesecu, prenaša v naslednji mesec, po končanem obdobju pa se višek ur avtomatsko pretvori v nadure, zato morajo biti le-te izplačane (v višini 130%), lahko pa jih delavec vseeno koristi, pri čemer pa mu pripada dodatek za nadurno delo (v višini 30%). Za zdravstvene delavce in sodelavce kot referenčno obdobje velja štirimesečno obdobje, in sicer od 1.1. – 30.4., 1.5. – 31.8., 1.9. – 31.12. To pomeni, da se vsi viški ur, ki obstajajo na dan 30.4., 31.8. in 31.12., z naslednjim dnem pretvorijo v nadure!

Prav tako bi še enkrat opozorili, da ko se delodajalec odloči, da bo zaposlenemu tudi po preteku referenčnega obdobja omogočil koriščenje ur (pravno formalno gre že za nadure), mu mora ob tem vseeno plačati dodatek za nadurno delo v višini 30% urne postavke osnovne plače. Takšno stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS s sodbo opr. št. VII Ips 80/2015 z dne 12.5.2015, ki je razsodilo, da je delodajalec dolžan 30% dodatek izplačati tudi v primeru kompenzacije oz. koriščenja opravljenih nadur (v obliki prostih ur oz. prostih dni).

Ob vsem tem je še bolj zaskrbljujoče dejstvo, da bo hitro prišel čas, ko se bo zaključilo prvo referenčno obdobje (z 30.4.2018) in bo UKCL v še bolj nezavidljivem položaju, kot je sedaj. V izogib kakršnimkoli nesporazumom in morebitnim tožbam Sindikata KC zoper UKCL, ki jih bomo zaradi pričakovanj članstva ob ne ukrepanju vodstva prisiljeni vložiti in zaradi očitnih manipulacij in kršitev zakonov, kolektivnih pogodb in celo lastnega pravilnika, Vas kot generalnega direktorja UKCL pozivamo, da nepravilnosti nemudoma odpravite.

Zaradi vsega navedenega prosimo, da vodstvo UKCL sistemsko pristopi h reševanju navedene težave in zagotovi ustrezno števila kadra, saj zaposleni enostavno ne bodo več dolgo mogli opravljati svojega dela na »etični pogon«. Ne smemo pa pozabiti na tiste zaposlene, ki pa svoje delo opravljajo in jim pri tem nastajajo viški uri, zato pričakujemo, da se jim ob koncu referenčnega obdobja v celoti izplačajo vsi viški ur. Stanje je na žalost alarmantno in zahteva nujno pozornost tako vodstva UKCL kot resornega ministrstva. Če si v sindikatu KC dovolimo, bi predlagali začasno rešitev, da vodstvo UKCL znotraj celotnega UKCL, poišče kadrovske rezerve in do nadaljnjega premesti določeno število kadra na kritične oddelke in s tem do sistemske rešitve in redne zaposlitve ustreznega števila kadra, razbremeni tam zaposlene. Pričakujemo, da bo rešitev prišla v najkrajšem možnem času, naše stališče pa je, da bi ta rešitev morala biti predstavljena »že včeraj«.

Upamo, da smo z našim dopisom naslovili večino težav, s katerimi se zaposleni srečujejo za vsa nadaljnja vprašanja pa smo Vam na voljo. Za razumevanje in hitro rešitev se Vam vnaprej zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.

 

Lep sindikalni pozdrav!                                                        

Predsednik Sindikata KC

prim. Matija Cevc, dr. med l.r.

 

V vednost po elektronski pošti: