POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

18.1.2023

IZJAVA ZA MEDIJE

V PSRSJS želimo pred koalicijskim vrhom vladi in koaliciji sporočiti naša pričakovanja in zahteve, ki jih narekujejo tudi ravnanja vlade v zadnjih dveh mesecih, ko je vlada znova sklepala parcialne dogovore s posameznimi skupinami, namesto da bi skladno z oktobrskim dogovorom vodila pogajanja o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij in odprave uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice.

Na tveganje, da bodo morebitni parcialni dogovori sprožili plaz novih zahtev, čemur smo trenutno priča, smo v PSRSJS opozarjali že tekom pogajanj, ki so se zaključila z oktobrskim dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja. Tekom omenjenih pogajanj smo si vseskozi aktivno prizadevali, da bi bile rešitve takšne, da bi naslavljale celoten javni sektor in preko tega vsaj pretežno uresničevale tudi zaveze iz preteklih, še nerealiziranih sporazumov. Žal pripravljenosti na takšne rešitve na vladni strani ni bilo, kar je tudi botrovalo dejstvu, da nekateri sindikati oktobrskega dogovora niso podpisali.

Kljub zatrjevanju, da imajo povišanja plač podlago v oktobrskem dogovoru, želimo izrecno poudariti, da to za vsa povišanja ne drži. Zato ni sprejemljivo, da vlada za nekatere dele javnega sektorja vztraja, da bo nesorazmerja odpravljala v okviru prenove plačnega sistema, medtem ko pri drugih ta nesorazmerja odpravlja že sedaj in tako določene skupine postavlja v bolj ugoden položaj. Še več, medtem ko vlada sklepa dogovore, ki nimajo podlage v dosedanjih dogovorih, krši sklenjeni sporazum med vlado in sindikati javnega sektorja in se ne pogaja o odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice in pušča na cedilu pretežni del zaposlenih v javnem sektorju s plačami, nižjimi od minimalne.

Poudarjamo, da ne oporekamo legitimnosti in utemeljenosti povišanj plač, ki jih je v zadnjih dneh dogovorila ali napovedala vlada, vendar smo hkrati prepričani, da je tudi v drugih delih javnega sektorja mnogo javnih uslužbencev v povsem enakem položaju, ki si prav tako zaslužijo primerljivo povišanje osnovne plače.

Vlada očitno prisluhne zgolj tistim skupinam, ki grozijo s stavko ali protesti, pri tem pa npr. v celoti zanemarja delovna mesta plačne skupine J, tudi tista s srednješolsko izobrazbo, ki so daleč pod ravnijo minimalne plače in druga delovna mesta v javnem sektorju s srednješolsko izobrazbo, pri tem pa brez širše razprave povsem podira razmerja v osnovnih plačah, ki so bila postavljena leta 2008. Dopuščamo možnost, da vsa danes niso več ustrezna, vendar bi o tem morala teči širša razprava med sindikati javnega sektorja in ne zgolj v okviru ozkih poklicnih skupin, predvsem pa menimo, da niti v javnem, niti v zasebnem sektorju ni primerno, da nekatere osnovne plače ne dosegajo niti minimalne plače.

Ponovno poudarjamo tudi dejstvo, da se je vlada zavezala, da bo o temeljnih vprašanjih plačnega sistema iskala širši konsenz in v ta namen o teh vprašanjih pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja. Glede na navedeno je najmanj neprimerno, da še preden predlagane rešitve predstavi sindikatom, javno napoveduje določene rešitve in jih skuša prejudicirati, na da bi v zvezi s tem imela vsaj prvi odziv sindikatov. V PSRSJS smo prepričani, da obstoječi plačni sistem potrebuje spremembe in prenovo in smo v zvezi s tem pripravljeni na konstruktivni dialog z vlado. V ta namen smo pripravili tudi nabor 28 rešitev, za katere menimo, da bi bilo z njimi mogoče izboljšati obstoječi sistem in odpraviti številne pomanjkljivosti, ki jih zaznavamo v praksi, ki pa ne vključujejo odprave nesorazmerij pri vrednotenju delovnih mest, ki jih je nujno nemudoma odpraviti ne glede na spremembe plačnega sistema. Naše predloge bomo danes posredovali tudi ministrici za javno upravo in predsedniku vlade, hkrati pa tudi od vlade pričakujemo, da bo svoja izhodišča za prenovo plačnega sistema najprej predstavila sindikatom javnega sektorja in šele nato širši javnosti in tako omogočila začetek pogajanj za pogajalsko mizo in ne preko medijev.

V luči dejstva, da vlada že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, prejudiciranje rešitev, ki v temelju spreminjajo plačni sistem ter neenako obravnavo in nevzdržna razmerja, ki jih tudi ta vlada, tako kot prejšnje, vzpostavlja s parcialnimi dogovori, je bila v okviru PSRSJS sprejeta odločitev, da pristopimo k organizaciji protestnega shoda za dostojno plačilo, ki bo potekal 24.2., v kolikor do takrat vlada ne bo ponudila konkretnih rešitev:

  1.  ki bodo po celotnem javnem sektorju odpravile nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, primerljivem z plačnimi dvigi, ki jih je že dogovorila s posameznimi skupinami v javnem sektorju,
  2. ki bodo najnižje plače dvignile na raven minimalne plače,
  3. ki bodo ohranjale enoten sistem plač v javnem sektorju, temelječ na načelu enako plačilo za primerljivo delo,
  4. in o tistih, ki predstavljajo temeljna vprašanja plačnega sistema, pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja.

Trdno smo prepričani, da se vlada sindikalnim aktivnostim lahko izogne zgolj na način, da nemudoma predstavi vsebinsko in časovno zelo konkreten način odprave plačnih nesorazmerij in odprave plačne uravnilovke, ki bo omenjena problema razrešil v sprejemljivem času in v obsegu, primerljivem z že sklenjenimi dogovori.

O dodatnih informacijah v zvezi s protestnim shodom in o poteku pogajanj, za katera pričakujemo, da se bodo nemudoma pričela, bomo sproti obveščali javnost.

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja