Ljubljana, 18.10.2018

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Spoštovani člani in članice, ter zainteresirana javnost,

Spodaj podpisani sindikati, smo dne 16.10.2018 bili povabljeni h ministru za zdravje, g. Fakinu na sestanek, katerega smo na sindikalni strani razumeli predvsem v luči reševanja težav zaposlenih v dejavnosti zdravstva. Zaradi nasprotujočih si izjav po zaključku sestanka menimo, da je nujno, da naslovimo javnost in razrešimo morebitne nesporazume.

Sindikati, čeprav mogoče z deloma različnimi stališči, smo si bili vsaj na ključnih področjih enotni in smo s strani ministrstva pričakovali bolj konkreten odziv. Dobili smo nekaj, kar lahko razumemo kot popolno nepoznavanje sistema oz. upamo, da ni še huje, da gre celo za dobro poznavanje sistema in hkrati namerno ignoranco. Minister Fakin je govoril o standardih in normativih, kot da so nekaj abstraktnega in pobožna želja sindikalne strani, medtem ko je v veliki večini držav evropske unije takšen dokument ključen za dobro organizacijo zaposlenih tako v dejavnosti zdravstva, kot drugje. Ne moremo govoriti o potrebah v zdravstvu, ko nam na lastnem resornem ministrstvu ne dovolijo o tem razpravljati v obliki dogovora o standardih in normativih. Zahtevamo sprejem standardov in normativov za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva, odgovora na naše zahteve pa ni! Še več, s strani ministra je bilo postavljeno vprašanje, kaj so to standardi in normativi in zakaj je potrebno le te pravzaprav imeti, saj sodeč po izjavah medijem, danih s strani ministra Fakina po sestanku, bi zaposleni z delom 6 in pol ur na dan zadovoljili potrebe zdravstva. Takšna stališča so povsem neprimerna, razen če jih je mogoče razumeti tako, da ministra skrbi za zaposlene in želi, da tisti, ki delo v zdravstvu opravljajo 24 ur na izmeno, 12 ur na izmeno ali 8 ur na izmeno, delajo samo 6.5 ur, če je temu tako, sindikati to seveda z veseljem pozdravljamo in predlagamo, da se to uvede v vseh dejavnosti, ter tudi v gospodarstvu.

Nesporno je, da bi resorno ministrstvo, ki bi po imenovanju delovnih skupin pred odstopom nekdanjega predsednika Vlade RS g. Cerarja, moralo zgolj še nadaljevati z začetim, ter stremeti h čimprejšnjem dogovoru s socialnimi partnerji, na žalost pa se to ne dogaja. Vprašanje za odgovorne, ki menijo, da sindikati nismo kompetentni, da bi urejali problematiko standardov in normativov pa je; kdo lahko bolj konkretno, kompletno in strokovno argumentira določeno problematiko zaposlenih npr. v farmaciji, če ne predstavnik sindikata, ki je farmacevt, kdo lahko zastopa medicinske sestre, če ne medicinska sestra, kdo lahko zastopa radiološke in laboratorijske delavce in predlaga ureditev kadrovskih in strokovnih standardov in normativov, če ne predstavniki zaposlenih v strokah, ki jih predstavljajo, seveda v sodelovanju s strokovnimi združenji in posameznimi zbornicami?

Poleg navedenega smo pričakovali tudi pojasnila glede realizacije sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, 64/2017) oz. bolj natančno 38. člena navedenega zakona, katerega namen je sistemska ureditev problematike priznanja kompetenc in statusa srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester. Minister nam je pojasnil, da je to kompleksna zadeva in da bodo rešitev preučili, pa čeprav je to že storila celotna struktura zaposlenih na MZ v prejšnjem mandatu in je plod dolgih pogajanj med socialnimi partnerji. Zakaj je to zavlačevanje potrebno nam ni jasno. Konkretnega odgovora prav tako ni bilo niti na vprašanje težav zaposlenih v enotah intenzivne terapije III, ter odhodom kadra v tujino.

Glede pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga je ministrstvo za zdravje dalo v javno razpravo od 4.4. do 20.4.2018, tudi ni bilo povedano nič pozitivnega, saj je minister zatrdil, da bo pravilnik sprejet, ko bo dala soglasje GZS! Na pravilnik o poklicnih boleznih bo dalo soglasje združenje oz. zbornica, ki ima v preddverju stavbe objavljena imena raznoraznih članov GZS, ki s svojim ravnanjem niso poskrbeli tako za ustrezno varstvo pri delu, kot socialno – ekonomski položaj svojih zaposlenih s človeku dostojnimi plačami.

Navkljub omenjenemu, ZPIZ-2 v 68. členu navaja: »Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje.« in nadalje v 424. členu: »Minister, pristojen za zdravje, izda predpis v roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona.«, zato smo prepričani, da tako odstop g. Cerarja, niti mnenje GZS ni in ne more biti izgovor za zavlačevanje sprejema Pravilnika o poklicnih boleznih, temveč bi to moralo biti narejeno takoj. Sprejem pravilnika, bi po več kot 20 letih zapolnil pomanjkljive pravne podlage za ugotavljanje in preprečevanje posledic poklicnih bolezni, kar bi moralo biti ena od prioritet resornega ministrstva. Omenjeni pravilnik bo prav tako pomembno prispeval h rešitvi zmede, ki je nastala na področju poklicnih bolezni, saj so trenutno vsi zaposleni in drugi v RS izpostavljeni pravni praznini, ki je nastala zaradi zavlačevanja pri sprejemu tega podzakonskega akta. Gre za temo, ki se ne tiče zgolj zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, temveč tudi vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, tako zaposlenih v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju.

V primeru, da bo ministrstvo za zdravje nadaljevalo s takšno retoriko in ignoriranjem zaposlenih v dejavnosti zdravstva, se bo moralo soočiti s svojimi zaposlenimi na pogajanjih o reševanju stavkovnih zahtev, ki bodo prvič v zgodovini plod sodelovanja praktično vseh sindikatov v dejavnosti zdravstva!

S spoštovanjem,

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

Matija Cevc l. r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Zvone Vukadinović l. r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

 

Sindikat kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

 

SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije

Damir Janeković l. r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencinger l. r.

 

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije PERGAM

Robert Kokovnik l. r.

 

Sindikat Farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

 

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

 

 

IZJAVA V ELEKTRONSKI OBLIKI