ZADEVA: IZJAVA ZA JAVNOST KONFEDERACIJE SINDIKATOV SLOVENIJE – PERGAM GLEDE PKP6

 

V KSS PERGAM v izogib ustvarjanju vtisa, da smo imeli socialni partnerji možnost sodelovanja in vplivanja na vsebino šestega protikoronskega zakona (PKP6), na kar bi bilo možno sklepati na podlagi včerajšnjega medijskega poročanja o seji Ekonomsko socialnega sveta, ponovno opozarjamo na popoln izostanek socialnega dialoga in neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev pri pripravi PKP6.

PKP6 je prvi interventni zakonski paket, ki mu Vlada ni namenila niti dneva za usklajevanje s socialnimi partnerji, kar jasno kaže na hiter in drastičen upad ravni socialnega dialoga v Sloveniji. Že napoved sprejema predloga zakona na dopisni seji Vlade po seji ESS je vsebovala jasno sporočilo, da je seja ESS namenjena izključno ustvarjanju vtisa dialoga s socialnimi partnerji, pri čemer pa dejansko ni nobene pripravljenosti za upoštevanje pripomb in predlogov socialnih partnerjev v končnem besedilu zakona.

V KSS PERGAM se glede na razmere sicer strinjamo z dejstvom, da so številni ukrepi iz PKP6 nujni in potrebni za pomoč gospodarstvu, hkrati pa opozarjamo, da zakon pozablja na socialne stiske delavcev in drugih državljanov v času epidemije. Navedeno je tudi logična posledica dejstva, da Vlada ne vodi dialoga s sindikati, ki so predstavniki delavcev in tako glasu delavcev ne slišijo. V zvezi s tem smo izrazili pričakovanje, da bi morali ukrepi predvidevati tudi pomoč za zaposlene, ki so že več mesecev na začasnem čakanju na delo in posledično prejemajo 20% nižje dohodke, zaradi česar so številni v socialni stiski.

Glede na to, da so Vlada in kasneje koalicijske stranke pri sprejemanju PKP5 spremenile nekatere rešitve, ki so bile usklajene med socialnimi partnerji, v KSS PERGAM pričakujemo, da bodo v PKP6 ponovno vnešene rešitve, kot so bile usklajene med socialnimi partnerji. Ena od takšnih je npr. vključitev zaposlenih v laboratorijih, ki opravljajo analize vzorcev COVID-19, med upravičence do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19.

Predlog PKP6 vsebuje tudi nekatere določbe, s katerimi se v KSS PERGAM ne strinjamo. Takšna je npr. določba, po kateri bi FURS lahko odobril odlog plačila prispevkov za največ 24 mesecev. Takšna rešitev je po našem prepričanju neustavna, saj je podobno rešitev v preteklosti že presojalo Ustavno sodišče, ki je takšno možnost odloga plačila prispevkov spoznalo kot neustaven poseg v lastninsko pravico zaposlenih. Nadalje se v KSS PERGAM ne strinjamo z odstopom od Zakona o urejanju trga dela, ki bi brezposelnim osebam, namesto po treh mesecih, takoj po nastanku brezposelnosti, naložil obveznost sprejema zaposlitve, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba od izobrazbe, ki jo ima delavec. Danes je delavec dolžan sprejeti zaposlitev, ki ustreza njegovi izobrazbi, za eno stopnjo nižjo zaposlitev pa po treh mesecih brezposelnosti, kar se nam zdi popolnoma primerno, saj daje možnost, da delavec najprej najde zaposlitev, ki ustreza njegovi izobrazbi, ki s tem tudi ni razvrednotena. Nasprotujemo tudi zaostrovanju glob v primeru javnih shodov v povezavi z Zakonom o nalezljivih boleznih, saj menimo, da nesorazmerno posegajo v pravico posameznikov, da legitimno izrazijo svoje mnenje, in to tudi v primeru, ko upoštevajo vsa priporočila glede fizične distance, nošenja mask in drugih.

Prepričani smo tudi, da bi bilo potrebno interventni zakon očistiti vseh tistih določb, ki nimajo nikakršne zveze z epidemijo COVID-19. Takšne so npr. določbe, ki spreminjajo Zakon o visokem šolstvu in na eni strani dajejo odpustke nekaterim visokošolskim zavodom pri akreditaciji, na drugi strani pa legalizirajo nezakonite prakse pri vpisih v visokošolske zavode.

V KSS PERGAM smo pozdravili odločitev, da v PKP6 ni vključena zamrznitev minimalne plače, hkrati pa tudi izrazili pričakovanje, da takšna rešitev, ki nima soglasja socialnih partnerjev, ne bo vključena v PKP6 naknadno ali v PKP7.

Razmere epidemije so lahko razlog za to, da se socialni dialog vodi tako, da so roki za usklajevanje krajši, ne more pa biti izgovor za popolno kršenje pravil o delovanju ESS in razlog za izključitev socialnih partnerjev iz priprave in usklajevanja interventne zakonodaje. V KSS PERGAM se s takšnim načinom ne strinjamo in menimo, da je dolgoročno skrajno škodljiv za zaupanje in sodelovanje med  Vlado in socialnimi partnerji. V primeru PKP6 zato ni mogoče govoriti o dialogu, temveč kvečjemu o monologu Vlade. 

Na včerajšnji seji ESS je bilo ponovno izrecno izraženo pričakovanje, da bomo socialni partnerji vključeni v pripravo in usklajevanje sedmega proti koronskega paketa, ki je napovedan. Včerajšnje nasprotovanje vladne strani, da bi ESS že na svoji včerajšnji seji v ta namen ustanovil pogajalsko skupino pa žal ne vliva zaupanja v to, da bi vlada svoj odnos do socialnega dialoga izboljšala in s tem povečuje tveganja za konflikt.

 

Jakob Počivavšek

Predsednik

KSS PERGAM

 

Ljubljana, 11.11.2019

 

 

SKUPAJ – SOLIDARNI – MOČNEJŠI!