Generalni direktor UKCL

Janez Poklukar

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 18. 6. 2020

Št. dokumenta: D-022/2020

 

ZADEVA: Odgovor na Vaš dopis Št.:130-0001/2020/001 z dne 17. 6. 2020 

 

Spoštovani,

V zvezi z Vašim dopisom glede brisanja dopusta vsem zaposlenim v UKCL moramo podati naslednje mnenje in odgovor naše pravne službe:

“Izraba letnega dopusta je bila zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, prepovedana z Odredbo o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki se je uveljavila dne 12. marca 2020 (https://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2548) in je prenehala veljati 21. maja 2020 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1075?sop=2020-01-1075). Ker je bila izraba prepovedana, je zakonodajalec za to skupino delavcev v 71.a členu ZIUZEOP določil, da delodajalec ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 zagotovi izrabo preostanka letnega dopusta za leto 2019 do 31. decembra 2020. Gre za delodajalčevo obveznost, ne pa morebiti zgolj upravičenje (sicer bi ZIUZEOP določal, da ”delodajalec lahko zagotovi…”). Ker gre za delodajalčevo obveznost, to pomeni, da gre po drugi strani za pravico delavcev.

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci imajo torej pravico, da letni dopust za leto 2019 izrabijo do 31. decembra 2020. Morebitno brisanje letnega dopusta z dnem 30. 6. bi bilo nezakonito.

Glede druge skupine, ki jo sestavljajo preostali delavci, pa je tako, da lahko letni dopust za leto 2019 izrabijo do 30. 6., razen če jim je delodajalec izrabo letnega dopusta pisno prepovedal skladno z 71.a členom ZIUZEOP ali če obstajajo posebne okoliščine po četrtem odstavku 162. člena ZDR-1 (v teh dveh primerih se potem rok za izrabo prestavi na 31. 12.) ali pa če letnega dopusta dejansko niso imeli možnosti izrabiti. Glede slednjega položaja je Vrhovno sodišče letos sprejelo sodbo (Pdp 498/2018), v kateri je obrazložilo, da če delavec dejansko ni imel možnosti izrabe lanskega letnega dopusta do poteka 6-mesečnega obdobja za prenos (to je do 30.6.), tega lahko še vedno izrabi tudi po tem datumu. Ta pravica pa ni neomejena, saj je tudi Sodišče EU, razen izjemoma, obdobje za prenos letnega dopusta omejilo na 15 mesecev.

Ali je imel tak delavec dejansko možnost, da izrabi letni dopust, bo verjetno res treba ugotavljati v vsakem konkretnem primeru posebej, na splošno pa lahko tudi pri tej t.i. drugi skupini delavcev zavzameta stališče, da v času epidemije od njih izrabe letnega dopusta ni bilo mogoče zahtevati, saj so veljali posebni omejitveni ukrepi, predpisani s strani države (med drugim tudi prepoved zapuščanja občine prebivanja). 

Nekateri ukrepi celo še vedno veljajo, kljub preklicu epidemije. Zakon o delovnih razmerjih v 163. členu pa jasno določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. To izhaja tudi iz mednarodnih konvencij. Zato vsaj v obdobju epidemije od delavcev ni bilo mogoče zahtevati, da letni dopust izrabijo. Ker je epidemija lahko delavcem prekrižala načrte za izrabo letnega dopusta (npr. v začetku letošnjega leta so planirali lanski letni dopust izrabiti v marcu, aprilu ali maju), je potrebno to dejstvo upoštevati v vsakem konkretnem primeru. Če je delavec namreč v začetku leta planiral letni dopust izrabiti v aprilu, mu potem delodajalec sedaj v mesecu juniju ne more očitati, da bi lahko letni dopust pravočasno izrabil v mesecu januarju in da je potem krivda za neizrabo na njegovi strani, saj v mesecu januarju delavec ni mogel predvidevati, da bo marca razglašena epidemija.”

 

Dopis sestavil: Aleš Bortek univ. dipl. pravnik

 

 

Za vsa nadaljnja vprašanja ali pojasnila smo Vam seveda na voljo, 

 

Lep pozdrav,

 Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić l. r.